Chcete skutečnou změnu v řízení obce?

 

Názory k důležitým otázkám rozvoje obce

Škola: budu požadovat, aby nové OZ prověřilo možnost výstavby nové školy poblíž fotbalového hřiště formou modulů (křídel) umožňujících pozdější dostavbu areálu – viz např. návrhy některých z cca 60 podob škol na: http://www.novaskolapsary.cz/?page_id=149 . Stávající OZ přes mé návrhy tuto možnost neprověřilo.

Toto řešení považuji za funkční pro dalších cca 150 let, škola bude růst s obcí. V místě by bylo možno koncentrovat víceúčelovou tělocvičnu s pódiem pro kulturní akce spojenou s 1 jídelnou a 1 kuchyní, to i pro blízkou MŠ, u školy bude sportovní areál (v budoucnu možná i s bazénem), dopravní napojení i parkoviště budou dostačující pro všechny druhy akcí v areálu. OZ by mělo zjistit zájem okolních obcí o umístění dětí do I. stupně ZŠ u nás a možnost umístění našich dětí do II. stupně v jiných obcích. Prověřit možnost pronájmu školy v odpoledních hodinách a víkendech např. soukromé škole. Zjistit možné příspěvky na výstavbu od sponzorů, to i výměnou za dlouhodobé umístění reklamy na území obce apod..

Argumentace nutným spěchem dostavby stávající školy z důvodu kontejnerové třídy považuji pouze za důsledek absence středně a dlouhodobého plánování OZ. Přistavované WC a šatny jsou pro rozšíření nedostatečné, tzv. dvoutřídky považuji za nevyhovující pro kvalitní výuku, výdej jídla z dovážených várnic nepreferuji pro děti, přistavovaná tělocvična nebude mít kvalitní kuchyň s jídelnou v areálu školy pro pořádání kulturních akcí, parkovací prostory v okolí ZŠ nejsou kvalitní.

Podrobnější rozvedení naleznete na www.tuklaty-demokraticke.cz v článku "Nová škola u hřiště?" v rubrice AKTUALITY.

 

Zámek - fara: za ideální bych považoval jeho rekonstrukci na převážně školní zařízení (ZŠ, MŠ apod.) pomocí dotace. Obec by tak získala rekonstruovanou nemovitost pro další nakládání podle jejích budoucích potřeb. Byť někteří zastupitelé OZ tvrdí, že tato přestavba není možná, na www.tuklaty-demokraticke.cz v rubrice AKTUALITY v článku "Zámek" je 8 internetových adres škol v zámcích (fotografie, virtuální prohlídky).

 

Tzv. parkoviště u nádraží: na www.tuklaty-demokraticke.cz je v rubrice AKTUALITY v článku "K tzv. parkovišti u nádraží" více jak 5 variantních řešení, na které mi OZ neodpovědělo.

Mimo to je v centru obce řadu měsíců k prodeji areál, jehož část pozemků je zpevněna, část tvoří stodoly, dílny, obytná budova. OZ by mělo prověřit možnosti jeho využití pro OÚ, hasiče apod.. Dostupnost k nádraží považuji za přijatelnou.

 

Stav obecního majetku a správy za stávajícícho OZ podle mého názoru

 

Domníváte se rovněž, že naše obec potřebuje dofinancovat scházející občanskou vybavenost a infrastrukturu (škola s víceúčelovou tělocvičnou, jídelnou a kuchyní, zámek, obecní budovy, čistička, chodníky, silnice, inž. sítě apod.) částkou převyšující cca 100.000.000,- Kč?

 

Víte, že cca 53 ha obce (převážně polí, jedná se i o zamýšlené obecní stavební pozemky) je pronajato Nájemní smlouvou ze dne 20.12. 2013 na dobu určitou do 31.12. 2020 bez možnosti obce dát výpověď jinak, než dohodou se soukromou osobou? To při prohlášení ve smlouvě, že pronajímateli nejsou známy jakékoliv překážky pro uzavření takovéto smlouvy, tzn. nepočítá s využitím stavebních pozemků do r. 2021. Smlouvu Vám mohu ukázat.

Nejde o přenesení možnosti svobodného rozhodování OZ o rozvoji obce na soukromý subjekt do r. 2021?

 

V návrhu Změny č. 1 územního plánu obce TUKLATY se pak využití cca 1,75 ha budoucích stavebních pozemků obce v lokalitě Na Skalce Z1.08b (Z = změna) blokuje do neurčité doby zastavění 70% výměry Z1.08a, kde je mimo obec i řada soukromých vlastníků (viz str. 73 na http://tuklaty.cz/files/Tuklaty_SEA.pdf ).

 

Proč má obec čekat do r. 2021, popř. na vstříctnost či ještě pozdější úspěchy sokromých subjektů? Kdo dal stávajícímu OZ mandát k  blokování obecních pozemků na více jak další volební období?

 

Pro obdržení dotace pro projekt musíte disponovat obvykle nejméně cca 10 až 20% projektu z vlastních prostředků a případným pozemkem pro výstavbu? Domnívá se současné OZ, že v roce 2021 a pozdějších budou dotační programy širší a dostupnější, než dnes?

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM  

 

Volební program – právní oblast:

1) Zákonnost rozhodování, ochrana demokratických práv a svobod, rovnost občanů při rozhodování úřadů a OZ.

2) Úkony obecního zastupitelstva a obecního úřadu budou pod větší kontrolou občanů – např.:

- OZ bude u usnesení vyjadřovat předpokládaný dopad na obecní rozpočet,

- před hlasováním OZ se bude povinně deklarovat „bez střetu zájmů“ (viz Zákon o obcích 128/2000 Sb., §83, odst. 2),

- občanům budou před jednáním OZ přístupné materiály pro rozhodování zastupitelů (až na výjimky), budou moci již před jednáním zaslat zastupitelům jejich názor k věci,

- hrazené faktury budou schvalovat před úhradou vybrané osoby z různých volebních sdružení.

3) V obci budou zřízeny mj. výbory či komise životního prostředí, stavební (a dopravní), kulturní (a sportovní), občanům bude nabídnuta možnost činnosti v těchto komisích.

4) Nabídky obce (zakázky, prodeje, pronájmy) budou mimo úřední desku šířeny i v běžných inzertních médiích (pro dosažení výhodnější ceny).

 

Volební program – investiční a majetková oblast:

1) Aktivně využívat dotační možnosti, připravit projekty k realizaci a profinancování.

2) Do 2 let bude zprovozněn chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy, do cca 4 až 8 let budou (postupně) zprovozněny chodníky (zpevněné povrchy) min. u všech výjezdových komunikacích z obce, to i za cenu prodeje některé zbytné obecní nemovitosti (Tlustovousy Horoušany a Úvaly, Tuklaty Úvaly a Rostoklaty, Tuklaty Úvaly hřbitov).

3) V prvním roce volebního období bude zpracován veřejně přístupný seznam obecních nemovitostí (budovy, pozemky) a infrastruktury, vyčísleny předpokládané náklady a příjmy s nimi spojené. OZ za účasti občanů návazně rozhodne o případné optimalizaci vlastnictví nemovitostí vzhledem k velikosti obecního rozpočtu – některé nemovitosti prodat, pronajmout, jiné koupit (vypořádat spoluvlastnictví) či postavit, to vše v návaznosti k územnímu plánu s jeho případnými změnami.

4) Obec si ponechá několik bytových prostor pro vlastní potřebu a sociální účely.

5) Návrhy k řešení problematiky školy, tzv. prvorepublikové sokolovny – víceúčelového sálu, zámku a tzv. parkoviště u nádraží jsou uvedeny na str. 1 výše.

6) Výhledové zprovoznění turistické trasy Klánovice, Úvaly, Tuklaty, tvrz Vyšehořovice (při využití jejich stávajících částí).

 

Volební program – spolupráce s jinými subjekty / zastupiteli:

 

V případě zvolení zastupitelem budu v rámci mého volebního programu a právního řádu ČR spolupracovat se všemi zastupiteli, voliči (i nezvolenými kandidáty apod.), budu podporovat prospěšné věci pro obec a občany, na nevýhodné úkony budu poukazovat a bránit jejich realizaci.

 

Volební program – co nepodporuji:

 

Zastupitele, kteří například:    

- nebudou vůči občanům plnit řádně informační povinnost obce,

- budou z jednání OZ odcházet 5 minut před hlasováním o úkonu za desítky milionů Kč, či občanům nesdělovat předpokládané budoucí dopady takovéhoto úkonu na rozpočty obce,

- nejsou schopni plánovat využití obecního majetku ani na jedno volební období,

- nejsou schopni řádnou právní a věcnou argumentací obhájit prosazovaný úkon při veřejné diskuzi.